Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Propozície

STUPAVA  FLOORBALL CUP  2017

14. ročník

medzinárodný mládežnícky florbalový turnaj

13. - 16. 09. 2017

 

 

Organizátori:

ŠK FBK BOGDAU STUPAVA

Školská 2, 90031 Stupava
Tel: +421905949360
e-mail: 
fiser@stonline.sk

ZŠ kpt. J.Nálepku v Stupave

Školská 2, 90031 Stupava
Fax: +421265934437, Tel: +421265934437
e-mail: 
zs@zsskolstu.edu.sk

V spolupráci s Florbal 4U

www.florbal4u.com

Telefón : +421915134194

 

 

Náš tím:

Mgr. Jaroslav Fišer – riaditeľ turnaja, organizátor

Eva Popíková - organizátor, webová stránka, internet, foto, servis družstvám

Ján Pánik – organizátor

Jiří Gurkovský – spoluorganizátor v ČR (kontakt : +420 608 622 940)

Ing. Luboš Klosík - spoluorganizátor v zahraničí (kontakt :  +421 915 134 194)

 

Katarína Černá a Slavomír Fišer – vedúci turnajovej služby

Mgr. Soňa Štoffová – servis družstvám, registrácia

Mgr. Katarína Kachničová – servis družstvám, ubytovanie v škole

Haly:

Školská športová hala – Školská 2, 900 31 Stupava, areál ZŠ

Tel.: +421 2 65934 437
Mobil: +421 905 949 360
Fax: +421 2 65934 437
E-mail:
 zs@zsskolstu.edu.sk

Športová hala Wilisport – Nová ul. 64, 900 31 Stupava


Tel.: +421 2 65934 268, +421 2 65934 768
Mobil: +421 908 759 511
Fax: +421 2 65934 231
E-mail:
 recepcia@parkhotel.sk

Termín:

13. – 16. 09. 2017   (od stredy 13. 09. - 13:00 do soboty 16. 09.  - 19:00)

Kategórie:

Chlapci

B 00 -  rok narodenia 2000 a mladší

B 01 – rok narodenia 2001 a mladší

B 02 -  rok narodenia 2002  a mladší

B 03 - rok narodenia 2003 a mladší

B 04 -  rok narodenia 2004  a mladší

B 05 -  rok narodenia 2005  a mladší

B 06 - rok narodenia 2006 a mladší

 

Dievčatá

G 00 -  rok narodenia 2000 a mladšie

G 01  – rok narodenia 2001 a mladšie

G 02 -  rok narodenia 2002  a mladšie

G 03 -  rok narodenia 2003  a mladšie

G 04 - rok narodenia 2004 a mladšie

G 05 -  rok narodenia 2005  a mladšie

G 06 - rok narodenia 2006 a mladšie

Pozn.:

 • minimálny počet družstiev v danej kategórii je 6, ak sa neprihlási tento stanovený počet družstiev, kategória nebude otvorená resp. bude nahradená inou kategóriou
 • v každej  kategórii  je dovolená len jedna výnimka!
 • v kategórii chlapcov môžu hrať aj dievčatá

Uzávierka turnaja:

Pozor, počet družstiev je obmedzený!!! Turnaja sa môžu zúčastniť len družstvá, ktoré sa zaregistrujú cez on-line formulár  a zaplatia štartovné  do 31. 08. 2017* !!!  

*V prípade väčšieho záujmu budú družstvá vybrané podľa dátumu zaslania prihlášky resp. dátumu pripísania finančných prostriedkov na uvedený účet. Ďalšie družstvá budú zaradené na miesta náhradníkov. Riaditeľ  turnaja môže výnimočne prideliť divokú kartu. Uzávierka turnaja je  31. 08. 2017!!!

 

Prihlásenie a registrácia družstiev

Družstvá sa môžu prihlásiť  len prostredníctvom záväzného on-line formulára. Prihláška je platná až po pripísaní štartovného poplatku na účet turnaja najneskôr  do 31. 08.2017!!!

 

Na registráciu družstva na turnaj je potrebné:

1.  prihlásenie sa cez riadne vyplnený registračný on-line formulár na http://stupavafloorballcup.wbl.sk/ do 31. 08. 2017

2.  zaplatenie štartovného  do 31. 08. 2017 na uvedený účet!

3. zaplatenie ostatných poplatkov  (identifikačné náramky, stravovanie a ubytovanie v škole, kaucia za triedu) priamo pri registrácii v športovej hale

4. odovzdanie súpisky družstva pri registrácii v športovej hale a následnej jej kontrole

 

Vedúci družstva je povinný urobiť konečnú registráciu družstva v hale najneskôr 30 min. pred prvým zápasom družstva.  Súčasne mu budú poskytnuté všetky informácie k turnaju.  Pri registrácii vedúci družstva predloží vyplnenú súpisku družstva a zároveň prebehne kontrola súpisky, totožnosti a veku hráčov. Každý hráč(ka) musí mať pripravený ku kontrole registračný preukaz príslušného zväzu alebo iný doklad s fotografiou, ktorý potvrdzuje vek hráča! V opačnom prípade nebude hráč pripustený na turnaj!!! Registrácia je povinná pre všetky zúčastnené družstvá!

Platby:

 a) štartovné -  100 € za družstvo – treba zaplatiť na účet  ŠK FBK Bogdau Stupava vo VÚB,  č. ú.  2041844559/0200  alebo na medzinárodné číslo účtu SK73 0200 0000 0020 4184 4559  – SWIFT Code SUBASKBX, družstvá z Českej republiky na účet : 161536498/0300   do 31. 08. 2017. Bankové poplatky znáša platca. Registrácia družstva, ktoré neuhradí štartovné do určeného termínu, bude zrušená!  V prípade zrušenia účasti zo strany družstva 14 dní a menej pred začiatkom turnaja je štartovné nevratné!

Pri účasti a obsadenosti dvoch a viac kategórií rovnakým klubom budú poskytnuté zľavy pri platbe štartovného!   

b) turnajový identifikačný náramok – 5 € za každého účastníka turnaja treba zaplatiť priamo pri registrácii v športovej hale 13. 09. 2017 alebo spolu so štartovným na uvedený účet do 31. 08. 2017

c) ubytovanie v škole – len pre ročníky 2002 a mladších – 3 € za každého účastníka turnaja na noc, vedúci a tréner družstva neplatia, (celkom 3 € x 3 noci = 9 € na osobu) - platí sa priamo pri registrácii v športovej hale 13. 09. 2017

d) stravovanie  – informácie o stravovaní budú zverejnené najneskôr do  31.07.2017, predbežný záujem uvádzajte v poznámke pri registrácii

e) kaucia za triedu v škole – 50 € za družstvo, kaucia je vratná pri dodržaní stanovených podmienok, platí sa turnajovej službe priamo pri registrácii

f) ubytovanie a stravovanie mimo školy si družstvá zabezpečujú a hradia samostatne po dohode s majiteľom zariadenia 

Platba štartovného, záloha stravy a individuálnych náramkov:

Adresa majiteľa účtu: Florbalový klub Bogdau Stupava, Školská 2, 900 31 Stupava

Číslo účtu: SK73 0200 0000 0020 4184 4559

 

(pre účastníkov zo Slovenskej republiky)

Č. účtu:   161536498/0300

 (pre účastníkov z Českej  republiky)

Č. účtu:  SK73 0200 0000 0020 4184 4559 SWIFT Code SUBASKBX

(pre účastníkov z iných štátov)

Názov a sídlo banky: VUB a.s.,  pobočka Stupava, Mlynská ul.

Variabilný symbol: ID = registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri on – line registrácii

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: nevyplňujte

Odosielateľ: názov družstva a kategória

Účel platby: SFC 2017

 

Turnajový identifikačný náramok:

Každý účastník turnaja dostane pri registrácii a po kontrole súpisky družstva identifikačný náramok , ktorý musí byť riadne upevnený na zápästí po celú dobu turnaja, účastník je povinný sa ním preukazovať. Turnajový identifikačný náramok je súčasťou a potrebou na medzinárodných turnajoch a oprávňuje držiteľa k množstvu výhod počas turnaja, poskytuje určité zľavy a možnosti určitých služieb zdarma. Konkrétne služby, zľavy a výhody budú presne určené a zaslané družstvám spolu s rozpisom a info turnaja po uzávierke. ID náramok bude súčasne plniť funkciu evidencie, kontroly, zabezpečenia účastníkov v škole, hale a meste počas celého turnaja. Na zápas nemôže nastúpiť žiadny hráč bez turnajového ID náramku! Ak rozhodca zistí štart hráča bez ID náramku počas zápasu, nasleduje kontumácia v neprospech previnilého družstva!!!

Poplatky za turnajové identifikačné náramky treba uhradiť priamo pri registrácii v hale 13. 09. 2017 alebo spolu so štartovným na uvedený účet do 31. 08. 2017. Cena za ID náramok je 5 €. Zaplatenie ID náramkov je pre aktívnych účastníkov turnaja povinné.

 

Súpiska hráčov:

Každé družstvo je povinné odovzdať súpisku pri registrácii! Zároveň prebehne jej kontrola. Podoba súpisky pri registrácii je konečná. V priebehu turnaja nie je možné robiť v súpiske žiadne zmeny ani doplniť iných hráčov!!!*

*Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej vedúcim (trénerom) družstva a splňujúci vekovú podmienku. Hráč, ktorý nespĺňa vekovú podmienku, nebude pripustený na turnaj. V prípade tzv. čierneho štartu, bude zápas kontumovaný.

Pravidlá:

Turnaj sa hrá podľa platných medzinárodných pravidiel IFF.

Protest:

Prípadný protest musí byť podaný písomnou formou do 15 minút po skončení zápasu JURY turnaja. Poplatok za podanie protestu je 20 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá. Rozhodnutie JURY je konečné.

Preukázanie totožnosti hráčov  súperovho družstva môže vyžiadať  kapitán/vedúci  družstva, rozhodca alebo organizátor a to do skončenia prvej časti hry. Vyžiadanie si preukázania totožnosti hráčov sa nepovažuje za podanie protestu.

Zápis o stretnutí:

Zápis o stretnutí je nutné vyplniť čitateľne a odovzdať najneskôr 5 minút pred stretnutím ku stolíku časomeračov. Formuláre zápisov budú k dispozícii pri registrácii družstiev. Po skončení stretnutia je kapitán každého družstva povinný skontrolovať zápis o stretnutí (prípadné pripomienky) a podpísať ho. Po odohratom zápase zostáva zápis o stretnutí u časomeračov.

Rozhodcovia: rozhodovať budú rozhodcovia s platnou licenciou (zo SR a ČR)

Čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech oneskoreného družstva. Po dvoch kontumáciách bude družstvu uložená pokuta 40 € , po následnej ďalšej kontumácii bude družstvo vylúčené z turnaja.

Predzápasová príprava:

Rozcvičenie družstva je možné len v priestoroch mimo ihriska resp. na ihrisku pred zápasom ak to čas dovoľuje. Treba nevyhnutne dodržať čas začiatku zápasu!!!*

*Na hraciu plochu a do priľahlých priestorov plochy môžu vstupovať len účastníci s turnajovým ID náramkom. Využiť ihrisko na rozcvičenie budú mať právo aktuálne hrajúce družstvá v nasledujúcom zápase.

 

Zdravotné zabezpečenie:

Všetci účastníci turnaja štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pre prípad zranenia odporúčame mať pri sebe kartičku poistenca. V hale bude prítomná zdravotná služba prvej pomoci a ošetrenia drobných poranení. V pracovných dňoch je k dispozícii Zdravotné stredisko v Stupave,  mimo ordinačných hodín a v sobotu pohotovostná služba v Bratislave (15 km) alebo súkromná pohotovostná služba v Stupave (v prípade závažnejších poraní ).

Štart hráčov:

Každý hráč (ka) môže štartovať v rovnakej vekovej  kategórii len za jedno družstvo. Je dovolený štart hráča (čky) vo viacerých vekových kategóriach pri splnení vekovej hranice (v rámci družstiev jedného klubu). V  kategórii chlapcov môžu hrať i dievčatá iba v prípade, že družstvo nemá na turnaji samostatný dievčenský tím.

V prípade potreby (protestu) alebo na požiadanie rozhodcu je každý hráč povinný predložiť doklad určujúci jednoznačne jeho vek – občiansky preukaz, registračný preukaz príslušného zväzu či iný doklad s fotografiou. O konfrontáciu môže požiadať súper, rozhodca aj organizátor.

Pri zistení akýchkoľvek porušení ohľadom štartu hráča bude previnilému družstvu zápas kontumovaný.

 

 

 

Vekové výnimky:

Usporiadateľ poskytuje výnimku pre štart starších hráčov. Výnimka sa týka hráčov, ktorí sú maximálne o 1 rok starší ako je vekový limit danej kategórie. Na zápas môže nastúpiť za dané družstvo iba jeden hráč s vekovou výnimkou a môže nastúpiť iba v kategórii, v ktorej mu bola výnimka udelená.

 

Tresty:

 • tresty v hre – 2 min., 5 min., 10 min., DKZ, pri ČK 1 trest do konca stretnutia, ČK 2 stop na nasledujúci zápas, ČK 3 vylúčenie hráča z turnaja, vylúčenie družstva z turnaja
 • vylúčenie hráča z turnaja resp. kontumácia zápasu v prípade štartu hráča bez turnajového ID náramku
 • vylúčenie hráča z turnaja resp. kontumácia zápasu v prípade štartu hráča, ktorý nespĺňa vekovú hranicu
 • nevrátenie kaucie resp. odčítanie sumy pri porušení zásad ubytovania a stravovania v škole, vylúčenie hráča z turnaja pri porušení turnajového poriadku, vylúčenie družstva z turnaja pri porušení turnajového poriadku bez nároku vrátenia finančných prostriedkov

 

JURY turnaja: (mená budú uvedené v informačných materiáloch)

Dresy:

Družstvá musia mať rovnaké dresy (tričká, rozlišovače) s číslami, pri zhodnosti farby dresov sa musí družstvo uvedené v rozpise ako hosťujúce prezliecť do inej sady dresov, ak sa družstvá nedohodnú inak.

Hrací systém:   

Družstvá budú rozdelené do základných skupín po 4 alebo 5.  Do play off postupujú  po základnej skupine všetky družstvá. Poradie v základnej skupine rozhoduje o súperovi do play off, ktoré pokračuje už vyraďovacím spôsobom.

Program turnaja, hrací systém rozpis turnaja  bude zaslaný prihláseným družstvám po konečnej uzávierke.

Hráči  5+1, hrubý čas 2 x 12 min., resp. 2 x 15 min. - bez oddychového času, prestávka 2 min. (v skupinách a predkole), od štvrťfinále 2 x 15 minút resp. 2 x 20 minút hrubý čas, 1 min. oddychový čas, prestávka max. 5 minút., hrá sa  podľa medzinárodných pravidiel IFF.  Rozhodca má právo zastaviť čas z objektívnych dôvodov.

Vyhodnotenie postupu:

O poradí rozhoduje väčší počet bodov, vzájomný zápas, rozdiel skóre, počet strelených gólov, žreb. V prípade rovnosti bodov troch družstiev sa vytvorí minitabuľka. V prípade play off ak stretnutie skončí nerozhodne, nasledujú  samostatné nájazdy - 5 - resp. 1 nájazd (náhla smrť).

Za víťazstvo v zápase sa pripisujú 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov.

Šatne:

Šatne  v športových halách  budú slúžiť z priestorových dôvodov len pre aktuálne hrajúce družstvá, po skončení stretnutia treba uvoľniť šatňu. Usporiadatelia nezodpovedajú za osobné veci účastníkov turnaja. Ku každej šatni sú k dispozícii sociálne zariadenia vrátane spŕch.

Tímová lotéria:

Pri registrácii dostane každé družstvo tlačivo pre tímovú lotériu. Po vypísaní a splnení zadaných úloh treba TÍMOVÚ LOTÉRIU vhodiť do osudia pri vchode v hale najneskôr do soboty 16. 09. 2017 do 12.00 hod. Vylosovanie tímovej lotérie prebehne pred finálovým zápasom

B 00. Hlavná výhra: bezplatná účasť na nasledujúcom ročníku STUPAVA FLOORBALL CUP (štartovné, ubytovanie a strava v škole).

Ceny:

Prvé tri družstvá v každej kategórii poháre a medaily (max. 20 pre družstvo), všetky družstvá diplomy, ocenenie najlepší brankár, najlepší hráč a najlepší strelec v jednotlivých kategóriach, ceny pre víťazov individuálnych súťaží. Odovzdanie ocenení prebehne bezprostredne po skončení finálového zápasu danej kategórie.

 

Víťaz chlapčenskej kategórie (B 01) navyše získa na jeden rok právo vlastniť putovný pohár STUPAVA FLOORBALL CUP, ktorý venoval turnaju generálny partner (za rok 2016 si pohár odniesol klub Snipers Bratislava).

Doprava:

Informácie k doprave autobusom z Bratislavy do Stupavy

Železničná stanica Bratislava- cca 100 m od Hlavnej železničnej stanice je zastávka MHD - SAV. Nastúpiť na č. 21 alebo č. 63 smer Patrónka. Z autobusu č. 21 vystúpiť na prvej zastávke (Patrónka) a z autobusu č. 63 vystúpiť na druhej zastávke (Patrónka), kde je zastávka SAD smer Stupava. Autobus z Patrónky do Stupavy chodí cca každých 30 min. Najlepšie použiť autobus Bratislava - Borinka, ktorý má zastávku v Stupave priamo pred Základnou školou a potom aj pred Športovou halou. Do Stupavy je možné použiť i autobusy smer Malacky, Rohožník a Suchohrad.

Autobusová stanica Mlynské Nivy: Nastúpiť na autobus SAD smer Bratislava – Stupava, ktorý chodí cca každých 30 min. Najlepšie je použiť autobus Bratislava – Borinka, ktorý má zastávku v Stupave priamo pred Základnou školou a potom aj pred Športovou halou. Do Stupavy je možné použiť i autobusy smer Malacky, Rohožník a Suchohrad.

Turnajový autobus :

Organizátori sa budú v spolupráci s mestom snažiť poskytnúť  turnajový autobus, ktorý bude premávať na trase Športová hala Wilisport – mesto – Základná škola v pravidelných časových intervaloch (obed , večera). Vstup do autobusu je možný len s turnajovým ID náramkom.

Cestovný poriadok turnajového autobusu dostane každé družstvo pri registrácii.

Opäť sa budeme snažiť vybaviť pre posilnenie dopravy i autobusy SAD na turnajový ID náramok. Cestovný poriadok bude vyvesený na nástenke v hale i v škole resp. dostane ho každé družstvo pri registrácii.

Informačné centrum:

V halách a v škole bude počas STUPAVA FLOORBALL CUP k dispozícii informačná tabuľa, prostredníctvom ktorej budú všetci informovaní o celom turnaji. K dispozícii bude taktiež nepretržite turnajová služba. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny v turnaji pri nepredvídaných okolnostiach a objektívnych príčinách.

Rozpis turnaja:

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu v uverejnenom rozpise pri objektívnych príčinách. V tomto prípade budú informovaní všetci vedúci družstiev, ktorých sa to týka. Vedúci družstva je vo vlastnom záujme preto povinný uviesť pri registrácii resp. vyplňovaní prihlášky aktuálne funkčné spojenie s ním počas turnaja.

 

 

Kontakt:

 Všetky informácie pred turnajom je možné získať na uvedenom kontakte :

 fiser@stonline.sk   - +421 905 949 360

Všetky informácie počas turnaja a Vaše dotazy zodpovie turnajová služba v halách a v škole.

 

 

 

 

 

 

Po konečnej uzávierke turnaja 31.08.2017 budú propozície doplnené o:

 

 • zoznam prihlásených družstiev, rozlosovanie skupín
 • celkový rozpis a program turnaja
 • konkrétne využitie turnajového identifikačného náramku
 • hrací systém pre jednotlivé kategórie
 • zoznam JURY turnaja a rozhodcov
 • jedálny lístok

Ubytovanie:

Organizátori zaisťujú ubytovanie pre účastníkov turnaja iba v škole . Ostatné možnosti a formy ubytovania si družstvá vybavujú samostatne! Vzhľadom k predpokladanému veľkému počtu záujemcov o ubytovanie v škole Vás žiadame o včasné nahlásenie záujmu o ubytovanie v škole prostredníctvom on-line formulára.

Ubytovanie v škole:

Škola bude sprístupnená (pre všetky kategórie nad r. n. 2001) od stredy 13. 09. 2017 od 14.00 hod. a musí byť vyprataná v nedeľu do 10.00 hod. Pri príchode do školy  je každé družstvo povinné nahlásiť  presné počty ubytovaných a stravníkov, zaplatiť poplatky za stravu, ubytovanie a vratnú kauciu 50 €. V prípade, že nastanú odlišnosti o viac ako troch účastníkov oproti pôvodne  nahlásenému počtu, budú účtované stavy pre ubytovanie a stravovanie podľa pôvodného prihlásenia. Družstvu bude pridelená samostatná trieda, zapožičaný kľúč a záznam o stave pridelenej triedy s podpisom turnajovej služby a zodpovednej osoby za družstvo (osoba staršia ako 18 rokov).

Družstvá ubytované v škole (triedach) musia mať vlastné karimatky resp. nafukovačky, spacie vaky a pod. 

Všetky Vaše dotazy ohľadom ubytovania zodpovie nepretržitá turnajová služba v škole.

Vzhľadom na neskorší záver turnaja – sobota cca 20.00 hod., môžu zúčastnené finálové družstvá  prenocovať v škole zo soboty na nedeľu bezplatne!

V škole treba nevyhnutne dodržiavať tieto zásady :
* vo všetkých priestoroch školy ako i v areáli školy platí zákaz fajčenia!
* do priestorov školy je zakázané nosiť a požívať alkohol!
* v priestoroch školy, na chodbách, v  triedach sú zakázané všetky loptové hry!

* treba dodržiavať v celom objekte čistotu, poriadok!
* neničiť zariadenia školy a tried!
* mladí účastníci turnaja nesmú zostať bez dozoru!
* po 22. hodine treba dodržiavať nočný kľud! Treba zhasnúť svetlá v triedach a na chodbách!
* pri odchode zamknúť triedu a zatvoriť okná, cenné veci treba nosiť neustále so sebou! Organizátori neručia za ich stratu.

* dbajte na pokyny zamestnancov školy a turnajovej služby!

Pri nedodržaní niektorých z týchto zásad ako i pri porušení turnajového poriadku si organizátori turnaja vyhradzujú právo disciplinárnych trestov:

1.  stupeň – upozornenie vedúceho družstva na porušovanie turnajového poriadku

2. stupeň – pri opakovaní pokuta hradená z kaucie družstva resp. jej nevrátenie

3. stupeň – vylúčenie previnilého družstva z ubytovania bez nároku náhrady a s povinnosťou uhradiť všetky vzniknuté škody

4. stupeň – vylúčenie previnilého  družstva z turnaja bez nároku náhrady a s  povinnosťou  uhradiť všetky vzniknuté škody

5. stupeň – oznámenie a riešenie situácie prostredníctvom polície

 

Škola sa zamyká o 22.00 hod. - vo výnimočných prípadoch neskoršieho návratu sa treba vopred dohodnúť s turnajovou službou alebo školníkom. Akékoľvek problémy treba riešiť s nepretržitou turnajovou službou. Turnajová služba však nebude plniť funkciu pedagogického dozoru žiakov (hráčov). To je povinnosťou vedúceho družstva resp. zodpovednej osoby za družstvo!!! Kaucia 50 € bude vrátená družstvu pri odchode  a po skontrolovaní príslušnej triedy + odovzdaní kľúča.
Čistotu a poriadok treba dodržiavať i v umyvárkach, sprchách, vzniknuté poruchy treba nahlásiť turnajovej službe. Vzhľadom k  obmedzenému počtu sociálnych zariadení a spŕch v škole, je doporučené využiť tieto zariadenia priamo v hale po zápase. Pri stolíku turnajovej služby budú napísané všetky potrebné telefonické kontakty (polícia, záchranná služba a pod.),škola je chránená kamerovým systémom a v okolí školy bude hliadkovať mestská polícia.

 

Škola – stravovanie:

Stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni ZŠ kpt. J. Nálepku, Školská 2, Stupava.
Jedáleň bude dostupná v čase:

- raňajky:             06:00-08:00

- obedy:                 11:00-14:00

- večere:          18:00-20:00

 

Cena za 1 stravnú jednotku je 12€/deň - za celý turnaj 12x3= 36€. Po predložení turnajového identifikačného náramku bude odpočítaná zľava 1€/deň.

Stravníci dostanú po zaplatení stravné lístky, ktorými sú povinní preukazovať sa pri každom výdaji stravy v jedálni.

 

 

 

Iné možnosti stravovania a ubytovania družstiev počas turnaja :

Ak sa rozhodnete vybrať si ubytovanie v uvedených zariadeniach, treba sa telefonicky kontaktovať a dohodnúť si spolu všetky podmienky. Informácie na www.stupava.sk – klikni: Návštevník a voľný čas. resp. ubytovanie a stravovanie.

 

 

Tréningy a priateľské zápasy :

Každý tím si môže objednať tréningové hodiny alebo priateľské zápasy. Pri priateľských zápasoch je možnosť zabezpečiť dvoch rozhodcov. Cenu za objednané tréningy alebo priateľské zápasy hradí objednávajúci tím. Tréningy budú zaistené v turnajových halách max. dva dni pred turnajom. Počas konania turnaja je táto možnosť k dispozícii až v čase 22:00 – 24:00.

Ceny tréningov a priateľských zápasov :

Typ tréningu

Cena  v  €

Tréning (1,5 hod.)

30 €

Priateľský zápas bez rozhodcov (1,5 hod.)

30 €

Priateľský zápas s rozhodcami (1,5 hod.)

40 €

 

TOPlist